ATSINAUJINUSI PRIVATUMO POLITIKA

Paskelbė: Viktorija Kučevskienė
Kategorijoje Gegužės 25, 2018
25 May / 2018

Mieli Pirkėjai, kviečiame Jus susipažinti su 2018 m. gegužės 25 d. atsinaujinusia mūsų PRIVATUMO POLITIKA

Ištrauka iš internetinės parduotuvės pirkimo taisyklių: 

5. INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS PRIVATUMO POLITIKA (ASMENS DUOMENŲ APSAUGA)

Privatumo politika reglamentuoja Pardavėjo ir Pirkėjo pagrindinius asmens duomenų kaupimo, rinkimo, tvarkymo, saugojimo principus bei tvarką.

 Lankydamiesi mūsų internetinėje parduotuvėje, užsisakydami mūsų naujienlaiškį, sukurdami paskyrą ar pirkdami prekes be registracijos, Jūs patikite mums savo duomenis, kuriuos mes tvarkome šioje Privatumo politikoje nustatytais tikslais.

Duomenų valdytojas: UAB “Victors Leather”, 302630940, S. Stanevičiaus 28-19, Vilnius, info@piniginuke.lt

Patvirtiname, kad mūsų internetinės parduotuvės lankytojų duomenys renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir kitaip neteisėtai neplatinti gaunamos informacijos, įskaitant ir svetainės lankytojų asmens duomenų, bei užtikrinti jų konfidencialumą.

Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

Privatumo politikos nuostatos apima visus ir bet kokius Pirkėjo veiksmus, kuriuos jis gali atlikti elektroninėje parduotuvėje: įsigyti prekes, skaityti informacinio pobūdžio parduotuvėje skelbiamą informaciją, atsiliepimus, bei kito pobūdžio informaciją, taip pat kitus veiksmus, susijusius su duomenų pateikimu, gavimu, grįžtamuoju ryšiu.

Asmens duomenys - tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas.

Pardavėjas garantuoja kiekvieno Pirkėjo asmens duomenų privatumą ir apsaugą.

Pirkėjas patvirtina ir pareiškia, kad suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikia Pardavėjui lankydamasis elektroninėje parduotuvėje.

Pirkėjas, ketinantis įsigyti pasirinktą prekę, Pardavėjui privalo pateikti šiuos kontaktinius duomenis, būtinus tinkamam užsakymo įvykdymui: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas, prekių pristatymo adresas.

Pardavėjas deklaruoja Pirkėjo suteiktus duomenis naudoti šiems (internetinės parduotuvės veikimo) tikslams (išskyrus atvejį, kai Pirkėjas išreiškia savo valią nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu):

 1. Galimybei pristatyti prekes Pirkėjo nurodytais kontaktais.

2. Galimybei stebėti prekių teikimo procesą, jį kontroliuoti, tobulinti.

3. Galimybei susisiekti su Pirkėju dėl iškilusių neaiškumų arba kitokių nenumatytų aplinkybių, dėl kurių būtina susisiekti su Pirkėju.

4. Tiesioginės rinkodaros tikslu (Atliekant užsakymą, Pirkėjui yra suteikiama galimybė, išreikšti savo valią dėl jo duomenų  naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslu).

 

- Duomenų tvarkymo tikslas: Tiesioginė rinkodara (naujienlaiškių siuntimas)

1. Asmens duomenys: El. pašto adresas

2. Pagrindas: sutikimas.

3. Duomenų tvarkymo (pranešimų siuntimo) terminas – 2 metai. Suėjus šiam terminui, jei neatnaujinsite savo prenumeratos, naujienlaiškiai Jums nebebus siunčiami

4. Pirkėjas bet kada gali atsisakyti naujienlaiškio, apie atsisakymą pranešdami el. paštu info@piniginuke.lt t arba paspausdami naujienlaiškio apačioje esančią nuorodą.

 5.  Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų rinkodaros veiklai per mūsų svetainę (-es). Jei Pirkėjas yra asmuo, jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją rinkodaros tikslais), turi gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

 

- Duomenų tvarkymo tikslas:  Asmeninės paskyros internetinėje parduotuvėje administravimas ir užsakymų valdymas

1. Asmens duomenys: Vardas, pavardė, el pašto adresas, telefono numeris, adresas korespondencijai, telefono numeris, pirkimo bei pristatymo data ir laikas, prekių pavadinimai, kiekiai, pirkinių kainos ir suteiktos nuolaidos, mokėjimo už pirkinius metodas ir mokėjimų informacija, pritaikyta nuolaida; pirkimų atliktų per paskyrą istorija.

2. Pagrindas: a) Sutikimas (sukuriant paskyrą). Pirkėjo Sutikimą naudotis paskyra mes laikome gautu, kai jis atlieka Taisyklėse numatytus paskyrai susikurti reikalingus veiksmus ir patvirtina registraciją. b) Duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį. c) Tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė. d) Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų.

3. Duomenų tvarkymo terminas: Pirkėjo paskyra bus aktyvi 2 metus po paskutinio prisijungimo prie paskyros. Suėjus šiam terminui, paskyra bus panaikinta ir jos duomenys ištrinti. Jus bet kada galite savo paskyrą ištinti patys. Arba kreiptis pagalbos į info@piniginuke.lt

4. Jei per paskyrą buvo perkamos prekės ar paslaugos, atskirų pirkimų duomenys (įskaitant sąskaitoje faktūroje nurodyti duomenys apie pirkėją) yra saugomi pardavėjo buhalterinėje apskaitoje 5 metus.

5. Priklausomai nuo Jūsų pasirinkto prekių pristatymo būdo, su pristatymu susijusius duomenis (pageidaujamas pristatymo laikas, adresas, kita kurjeriui aktuali informacija) yra perduodama prekių pristatymą atliekančiam partneriui.

6. Priklausomai nuo atsiskaitymo būdo, mokėjimo informacija yra perduodama apmokėjimo paslaugą administruojančiam partneriui (pvz., paysera).

 

- Duomenų tvarkymo tikslas: Prekių pardavimas / užsakymo įvykdymas (neregistruoti vartotojai)

1. Asmens duomenys: Vardas, pavardė, el pašto adresas, telefono numeris, adresas korespondencijai, telefono numeris; parašas (jei patys priimate prekes), pirkimo bei pristatymo data ir laikas, prekių pavadinimai, kiekiai, pirkinių kainos ir suteiktos nuolaidos, mokėjimo už pirkinius metodas ir mokėjimų informacija.

2. Pagrindas: a) Duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį. b) Tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė. c) Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų.

3. Duomenų tvarkymo terminas: Pirkimų duomenys (įskaitant sąskaitoje faktūroje nurodyti duomenys apie pirkėją) yra saugomi pardavėjo buhalterinėje apskaitoje 5 metus.

4. Priklausomai nuo Jūsų pasirinkto prekių pristatymo būdo, su pristatymu susijusius duomenis (pageidaujamas pristatymo laikas, adresas, kita kurjeriui aktuali informacija) yra perduodama prekių pristatymą atliekančiam partneriui.

5. Priklausomai nuo atsiskaitymo būdo, mokėjimo informacija yra perduodama apmokėjimo paslaugą administruojančiam partneriui (pvz., paysera).

Pardavėjas gali atskleisti Pirkėjo asmens duomenis toliau nurodytiems subjektams:

a)bendrovėms, kurios teikia Jūsų įsigytų prekių pristatymo paslaugas, tam, kad galėtume prekes Jums pristatyti;

b)  IT bendrovėms, prižiūrinčioms mūsų interneto svetainę ir teikiančioms serverio paslaugų teikėjams;

c) tiesioginės rinkodaros paslaugas teikiančioms bendrovėms;

d) audito bendrovėms, atliekančioms mūsų finansinį auditą;

e) valstybės institucijoms pagal jų prašymus ir kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant užtikrinti mūsų teikiamas informacinės visuomenės paslaugas.

Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kurie Pirkėjo duomenys gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Pirkėjas, atlikdamas užsakymą ir patvirtindamas varnele  šių pirkimo taisyklių nuostatas, sutinka, kad jo užsakymo formoje nurodyti asmens duomenys būtų tvarkomi internetinės parduotuvės šių pirkimo taisyklių 5 punkte deklaruotais internetinės parduotuvės veikimo tikslais.

Pirkėjas, nenurodydamas nesutikimo motyvų, turi teisę nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.

 Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi Pardavėjo deklaruojamais internetinės parduotuvės veikimo tikslais, sutinka, kad internetinėje parduotuvėje jo pateiktu elektroninio pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie yra būtini tinkamam prekių užsakymo atlikimui.

 Pirkėjas, nepageidaujantis, jog ateityje jo elektroninis paštas būtų tvarkomas tiesioginės rinkodaros tikslu, gali:

 1. Savo valią išreikšti Pardavėjui elektroniniu paštu info@piniginuke.lt

 2. Prisijungęs prie internetinės parduotuvės vartotojų zonos ir joje tiesiogiai panaikinti savo kontaktinius duomenis.

Pirkėjas, pateikdamas Pardavėjui  asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami. Pardavėjas, gavęs Pirkėjo paklausimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, privalo atsakyti, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikti Pirkėjui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo  kreipimosi dienos.

 Pirkėjas  turi teisę papildyti ir (ar) keisti savo prisijungimo duomenis, jiems pasikeitus.

Tuo atveju, kai Pirkėjas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, turi kreiptis į Pardavėją, o Pardavėjas nedelsdamas privalo asmens duomenis patikrinti ir Pirkėjo prašymu (išreikštu rašytine, žodine ar kita forma) nedelsdamas ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (ar) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.

 Jeigu Pirkėjas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, jis kreipiasi į Pardavėją, o Pardavėjas nedelsdamas privalo neatlygintinai patikrinti asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, sąžiningumą ir duomenų subjekto prašymu (išreikštu rašytine forma) nedelsdamas sunaikinti neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.

 Pirkėjo prašymu sustabdžius jo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, asmens duomenys, kurių tvarkymo veiksmai sustabdyti, yra saugomi, kol bus ištaisyti ar sunaikinti (Pirkėjo prašymu arba pasibaigus duomenų saugojimo terminui). Kiti tvarkymo veiksmai su tokiais asmens duomenimis gali būti atliekami tik:

1. Turint tikslą įrodyti aplinkybes, dėl kurių duomenų tvarkymo veiksmai buvo sustabdyti.

2. Jei Pirkėjas duoda sutikimą toliau tvarkyti savo asmens duomenis.

3. Jei reikia apsaugoti trečiųjų asmenų teises ar teisėtus interesus.

Pardavėjas nedelsdamas pranešta Pirkėjui (Pirkėjo prašymu) apie jo prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.

 Jei Pardavėjas abejoja Pirkėjo pateiktų asmens duomenų teisingumu, Pardavėjas sustabdo tokių duomenų tvarkymo veiksmus, duomenys patikrinami ir patikslinami. Tokie asmens duomenys gali būti naudojami tik jų teisingumui patikrinti.

 Naudotis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis gali:

 1. Visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.

 2. Nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus (tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija).

 3. Juridiniai asmenys.

 4. Visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

 Pardavėjas naudoja programinę įrangą bei kitokias priemones, kuriomis siekiama apsaugoti visų Pirkėjų prisijungimo duomenis. Prie Pirkėjo prisijungimo duomenų gali prieiti tik elektroninės parduotuvės įgalioti asmenys.

 Pirkėjas yra pats atsakingas už visų pirminių prisijungimo duomenų slaptumą.

 Parduotuvės likvidavimo atveju visi surinkti Pirkėjų duomenys yra negrįžtamai sunaikinami.

 Naudodamasis internetine parduotuve Pirkėjas be išlygų ir apribojimų sutinka su šiomis internetinės parduotuvės pirkimo taisyklių nuostatomis. Jei Pirkėjas nesutinka su šiomis pirkimo taisyklių nuostatomis, jis neturi teisės naudotis internetine parduotuve ir turėtų nedelsiant ją palikti.

 Pardavėjas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti pirkimo taisyklių nuostatas (bet, nepažeisdamas Lietuvos Respublikos teisės aktų, ginančių Pirkėjo interesus, nuostatų). Šie pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo elektroninėje parduotuvėje dienos. Jei Pirkėjas po pirkimo taisyklių nuostatų pakeitimų paskelbimo naudojasi elektronine parduotuve, laikoma, kad jis sutinka su visais pakeitimais.

 

 

Paskutinį kartą atnaujinta 2018-05-25 14:18:15
Perskaityta 284 kartų

Daugiau įrašų iš šios kategorijos

Susiję įrašai

Palikite komentarą

0 Komentarai

(*) Privalomi laukai